Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

Опубликовано: 09.12.2017.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»


страницы: 1   2   3

повернутися в початок
скачать


Організація документування дебіторської заборгованості на підприємстві

Вид дебіторської заборгованості

Документи

За майно, передане в фінанси-ву оренду

Договір оренди, акт приймання-передачі ОЗ, довідки та розрахунки бухгалтерії

Векселі одержані

Вексель, акт приймання передачі векселя ПКО, виписка банку

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Накладна, рахунок-фактура, рахунок акт приймання пере-дачі виконаних робіт, довідки (розрахунок) бухгалтерії, податкова накладна, ТТН, виписка банку

Розрахунки з іноземними покупцями

Комерційні документи (рахунки фактури) транспортні накладні (залізнична і авіа накладна, коносамент, ТТН, пакувальні листи), платіжні документи на перерахування сум митних платежів та ін.

податків, розрахунок бухгал-терії, виписка банку


Резерв сумнівних боргів

Довідка, розрахунок бухгалтерії

Розрахунки за виданими авансами

Платіжне доручення, виписка банку

Розрахунки з підзвітними особами

Звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт з доданими виправдовуючими документами, ПКО, ВКО

Розрахунки за нарахованими доходами

Довідка, розрахунок бухгалтерії, виписка банку, ПКО, ВКО

Розрахунки за претензіями

Претензія, акт приймання вантажу, рішення судових орга-нів (арбітражу), письмова згода постачальника на пред’явлену претензію, виписка банку

Розрахунки за відшкодування завданих збитків

Протокол засідання інвентаризаційною комісією, наказ керівника, документи, які підтверджують внески з вішко-дування матеріальної шкоди – накладна, ПКО, заява працівника

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Договорів, між членами кредитних спілок, ВКО, платіжне доручення, накладна, квитанція до ПКО

Розрахунки з іншими дебіторами

ПКО, ВКО, накладна, рахунок, виписка банку, довідка (розрахунок) бухгалтерії


^

Шифр та назва рахунку

Розрізи аналітичного обліку

34 «Короткострокові векселі одержані»

За кожним одержаним векселем: векселі, строк оплати по яким ще не настав; векселі, дисконтовані (враховані бан-ком); векселі, не оплачені у встановлений організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві «Розрахунки з покупцями і замовниками»

За кожним покупцем і замовником

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

За кожним дебітором, видами заборгованості, термінами його виконання й погашення.

Аналітичний облік розра-хунків з підзвітними особами ведеться за кожною підзвіт-ною особою; за позиками членам кредитних спілок за кожним членом спілки; за розрахунками з працівниками


38 «Резерв сумнівних боргів»

У розрізі боржників або за строками не погашення дебі-торської заборгованості залежно від того за яким методом здійснюється нарахування бюджету сумнівних боргів


^

Субрахунки рахунку 20 «Виробничі запаси»

Розрізи аналітики

201 «Сировина й матеріали»

У розрізі видів та груп сировини, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб

202 «Купівельні напівфабри-кати та комплектуючі вироби»

У розрізі купівельних напівфабрикатів і організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві виробів, місць зберігання та МВО

203 «Паливо»

У розрізі виду палива, місць зберігання та Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві «Тара й тарні матеріали»

У розрізі тари й тарних матеріалів і МВО

205 «Будівельні матеріали»

За видами (групами) та окремих об’єктів будівельних матеріалів

206 «Матеріали передані в переробку»

У розрізі, який забезпечує отримання даних про підприє-мство-переробника та контроль за операціями та перероб-ки за відповідними витратами

207 «Запасні частини»

За місцям зберігання й однорідними групами (механічна група, електрична група тощо), аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів також ведеться за групами: придатні до експлуатації (нові та відновлен-ня); що підлягають відновленню на складі; що знаходять-ся в ремонті

208 «Матеріали сільсько-господарського призначення»

За групами та видами матеріалів сільськогосподарського призначення в розрізі їх номенклатури

210 «Інші матеріали»

За видами та групами інших матеріалів


Відповідальність за організацію проведення інвентаризації активів підприємства згідно з законодавством покладається на керівника підприємства.

Об’єктам інвентаризації є: запаси, незавершене виробництво, готівка в касі, розрахунки в банках дебіторська заборгованість, фінансові інвестиції, бланки суворої звітності.


Запитання для самоперевірки

 1. Поняття і склад оборотних активів підприємства.

 2. Об’єкти облікової політики оборотних активів підприємства.

 3. Організація документування операцій з запасами.

 4. Організація аналітичного обліку запасів на підприємстві.

 5. Організація документування МШП та форми первинних документів.

 6. Організація документування операцій з грошовими коштами.

 7. Організація документування дебіторської заборгованості. 8. Організація аналітичного обліку дебіторської заборгованості на

підприємстві

10.Організація проведення інвентаризації оборотних активів.


^

Елементами Положення про облікову політику підприємства передбачені питання методичного характеру щодо обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності.

Об’єкти облікової політики витрат підприємства:

 • Номенклатура статей витрат діяльності;

 • Клас (класи) рахунків для обліку витрат діяльності;

 • База розподілу загально виробничих витрат;

 • Перелік та склад змінних і постійних загально виробничих витрат;

 • Нормальна потужність підприємства;

Об’єкти облікової політики доходів і фінансових результатів

 • номенклатура статей доходів діяльності;

 • спосіб визначення ступені завершеності робіт, послуг, доходів від використання і надання яких визначається за ступенем завершеності;

 • поряд розподілу чистого прибутку.

Спільні об’єкти облікової політики підприємства організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві документи з обліку витрат, доходів та фінансових результатів і графік їх документообороту;

 • перелік субрахунків та аналітичних рахунків необхідних для відображен-ня і бухгалтерському обліку витрат, доходів та фінансових результатів;

 • порядок віднесення доходів, витрат на фінансові результати (щомісячно, щоквартально)

 • Законодавством передбачено три варіанти обліку витрат:

  1. з використанням восьмого класу рахунків (витрати за елементами);

  2. з використанням дев’ятого класу рахунків (витрати діяльності);

  3. з одночасним використання восьмого і дев’ятого класу рахунків.

  Витрати – це зменшення економічних вигод в наслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власника).

  Витрати визнаються витратами одночасно з визначенням доходу, для отриманням якого вони здійснені.

  Методичні засади формування, оцінки та визначення в обліку інформацій про доходи, витрати та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності визначають П(с)БО 15 «Дохід», П(с)БО 16 «Витрати» та П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати».


  Класифікація витрат за видами діяльності

  Види діяльності

  Витрати

  ^

  Операційна діяльність

  Основна діяльність

  Собівартість реалізації

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  Адміністративні витрати

  Корпоративні витрати, витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу та ін.

  Витрати на збут

  Витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари, оплата праці на комісійні продавцям, витрати на рекламу тощо

  Інша операційна діяльність

  Інші операційні витрати

  Витрати на дослідження і розробки собівартість реалізованої ін.

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

  валюти, визнані штрафи та пені, безнадійні борги та ін.


  Фінансова діяльність

  Втрати від участі в капіталі

  Збитки, утримані внаслідок інвестицій в асоційо-вані або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі та ін.

  Фінансові витрати

  Витрати на % (за кредитами отриманими, обліга-ціями випущеними, фінансовою орендою) та ін.

  Інша діяльність

  Інші витрати

  Собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, втрати від неоперативних курсових різниць тощо

  ^

  Надзвичайна діяльність

  Надзвичайні витрати

  Втрати від стихійного лиха, пожежі та ін.

  Дохід – це надходження економічних вигод, які виникають у результаті діяльності підприємства.

  Для визначення доходу необхідно не лише надход-ження активу або зменшення зобов’язання, але і наслідком виступає збільшен-ня власного капіталу (крім внесків учасників).


  Класифікація доходів за видами діяльності


  Види діяльності

  Доходи

  ^

  Операційна діяльність

  Основна діяльність

  Доходи від реалізації

  Доходи від реалізації продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг

  Інша операційна діяльність

  Інші операційні організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві від реалізації ін.

  валюти, реалізації ін. обо-ротних активів, операційної оренди активів, опера-ційної курсової різниці, одержані штрафи, пені, неустойки тощо


  Фінансова діяльність

  Доходи від участі в капіталі

  Доходи від інвестицій в асоційованій або спільні підприємства, які обліковуються за методами участі в капіталі та ін.

  Фінансові доходи

  Дивіденди, % за кредитами отриманими, облігація-ми випущеними, фінансовою орендою та ін.

  Інвестиційна діяльність

  Інші доходи

  Доходи від реалізації фінансових інвестицій, не-оборотних активів, майнових комплексів, списання НА, втрати від неопераційних курсових різниць

  ^

  Надзвичайна діяльність

  Доходи від над-звичайних подій

  Відшкодування збитків від надзвичайних подій та інші


  Фінансовий результат – це приріст (або зменшення) вартості власного капіталу підприємства, який відбувався у процесі його господарської діяльності за певний період.

  Фінансовий результат діяльності є прибуток або збиток.

  Прибуток– це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

  Збиток– це перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

  Визначення фінансового результату полягає у обчислені чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

  Особливістю організації документування операцій з витратами, доходами та фінансовими результатами підприємства є те, що для них безпосередньо не затверджено типових форм документів.

  Документальне підтвердження здійснення витрат залежить від виду витрат: використання матеріалів, МШП та ін.

  запасів підприємства для потреб адміністративного, загально виробничого персоналу працівників відділу збуту відображається в обліку організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві підставі оформлених відповідних документів на списання матеріалів (накладних, вимог), виплата на оплату праці та соціального страхування оформляються розрахунково-платіжними відомостями.

  Вартість наданих підприємством послуг включається до складу витрат діяльності на

  підставі рахунків, рахунків-фактур.

  Первинними документами для організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві доходів від реалізації ін. операційних доходів є рахунки-фактури, ТТН, акти інвентаризації, порівняльні відомості, акти оцінки, рішення про надання асигнування, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки, рахунки бухгалтерії та ін.

  Первинними документами для обліку доходів від участі в капіталі є роз-рахунки та довідки бухгалтерії.

  Первинними документами для ін. фінансових доходів є розрахунки та довідки бухгалтерії, ПКО, виписки банку.

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

  Первинні документи організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві обліку ін. доходів в обліку здійснюються на підставі договорів, актів приймання передачі, ПКО, акт ліквідації, виписок банку, актів оприбутку-вання, довідок і розрахунки бухгалтерії.


  Порядок формування чистого прибутку (збитку)


  Дохід від реалізації продукції (товарів,

  робіт, послуг)

  ПДВ, акцизний збір, інші вирахуван-ня з доходу


  ^

  Собівартість реалізації продукції (товарів,

  робіт, послуг)

  Валовий прибуток (збиток)


  Інші операційні доходи

  - = - = +

  Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

  Інші фінансові доходи

  Дохід від участі в капіталі


  + +


  Фінансові витрати

  Інші доходи
  =

  +
  ^
  - -


  Втрати від участі в капіталі

  Інші витрати


  - - =


  ^
  +/-


  Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності
  +/-

  =
  Податок на прибуток

  ^

  Фінансовий результат від надзвичайних подій

  Чистий прибуток (збиток)


  Надзвичайні доходи

  - =


  Надзвичайні витрати

  - +/-


  Податок з надзвичайного прибутку
  =


  Віднесення доходів і витрат на фінансові результати оформляються розрахунками бухгалтерії.

  Інформація даних про використання прибутку в обліку здійснюється на підставі розрахунків і довідок бухгалтерії.

  Рух зазначених документів здійснюється відповідно до графіку документообороту, затвердженому на підприємстві.

  Організація аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових результатів здійснюється за кожним їх видом у розрізі рахунків.

  Аналітичний облік загально виробничих витрат може організовуватись за їх статтями, за місцем виконання, центрами витрат.

  Аналітичний облік адміністративних витрат та витрат на збут організовується за статтями витрат за економічними елементами.

  Організація аналітичного обліку адміністративних витрат та витрат на збут за економічними елементами передбачає розподіл витрат за розрізами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування та ін.

  витрати.

  Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

  Аналітичний облік доходів від реалізації необхідно організовувати за видами (групами) продукції, організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві, робіт, послуг, регіонами збуту або іншими напрямами, визначеними підприємством.

  Розрізи аналітичного обліку ін. операційних доходів, доходів від фінансової та інвестиційної діяльності визначаються залежно від видів доходів.

  Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та ін.

  напрямами, визначеними підприємствами.


  Запитання для самоперевірки


  1. Об’єкти облікової політики витрат, доходів і фінансових результатів

  2. Поняття і класифікація витрат

  3. Класифікація витрат за видами діяльності

  4. Поняття і класифікація доходів

  5. Класифікація доходів за видами діяльності

  6. Поняття і порядок визначення фінансових результатів

  7. Організація документування доходів, витрат і фінансових результатів

  8. Організація аналітичного обліку доходів витрат і фінансових результатів  ЗМ 1.4.

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО, ТЕХНІЧНОГО, ЕРГОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ, ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


  ^


  У сучасних умовах господарювання необхідність створення бухгалтерської служби як відокремленого підрозділу підприємства, з правової точки зору, організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві двома причинами:


  1. Без ведення бухгалтерського обліку з дня реєстрації до дня ліквідації підприємство не має права на існування;

  2. Бухгалтерська служба є тим підрозділом, який повинен організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві за дотриманням діючого законодавства: господарського, податкового, трудово-го та ін., оскільки лише законні господарські операції підлягають відображен-ню у бухгалтерському обліку.

  Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером є одним з провідних підрозділів управлінської структури підприємства, яка забезпечує формування повної і достовірної інформації про результати діяльності та майновий стан підприємства, необхідної для прийняття ефективних рішень, здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і попередження негативних явищ у господарській діяльності.

  Персонал бухгал-терської служби здійснює контроль за правильністю оформлення первинних документів та за відповідність їх змісту згідно з чинним законодавством, за діяльністю МВО перевіряють їх звітність, беруть участь в інвентаризації цінностей, відповідають за збереженість бухгалтерської документації на всіх етапах документообороту, за своєчасність представлення бухгалтерської звітності відповідним користувачам та ін.

  ^ – це форма поділу праці, яка передбачає розподіл облікових робіт між виконавцями для досягнення пос-тавлених завдань.

  Організаційна структура бухгалтерської служби залежить від наступних факторів: виду діяльності підприємства; виробнича структура під-приємства; умови організації і технології виробництва; кількість філій; підроз-ділів; обсяг і рівень автоматизації облікових робітників; чисельність персоналу.

  Для розробки найбільш ефективної структури бухгалтерської служби слід дотримуватися наступних вимог:


  • відсутність дублювання функцій окремими відділами;

  • забезпечення зв’язку між бухгалтерською службою та ін.

   Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

   структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми контрагентами;


  • оперативність керівництва та швидкість виконання поставлених завдань;

  • уникнення розпилювання сил кваліфікованих бухгалтерів на виконання простих операцій;

  • доведення кількості операцій щодо виконання поставлених завдань до необхідного мінімуму;

  • встановлення необхідної чисельності бухгалтерського персоналу.

  Важливим питанням організації організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві бухгалтерської служби є правильне розміщення персоналу на окремих ділянках облікового процесу та найбільш ефективне використання технічних засобів, яке забезпечує економне і якісне ведення бухгалтерського обліку і здійснення ефективного контролю.
  ^ означає, що обліковий персонал централізо-ваної бухгалтерської служби здійснює ведення всього аналітичного і синтетич-ного обліку на основі первинних і зведених організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві, що надходить з окре-мих підрозділів підприємств.

  У підрозділах здійснюються лише первинна реєстрація господарських операцій.

  ^ передбачає, що бухгалтерська служба зосе-реджена в окремих підрозділах підприємства, де ведеться синтетичний і аналі-тичний облік, складається звітність цехів, філій, ін. структурних підрозділів. Головна бухгалтерія здійснює звітність підрозділів підприємства, складає зве-дену звітність, здійснює контроль за веденням обліку в окремих підрозділах підприємства.

  Вибір форми організації роботи бухгалтерської служби визначає її чисель-ність працівників і витрати на їх утримання.

  Збільшення чисельності бухгалтер-рів призводить до зростання витрат на оплату праці, утримання приміщень (на-рахування амортизації, опалення, освітлення, прибирання, поточний і капіталь-ний ремонт) організації робочих місць бухгалтерів (обслуговування і амортиза-ція обладнання, телефонні та ін.

  витрати).

  Розподіл праці між працівниками бухгалтерської служби може бути трьох видів:


  1. функціональний – за технічною однорідністю виконаних робіт;

  2. операційний – за ділянками облікової роботи;

  3. змішаний – поєднання функціонального та оперативного видів.

  Особливого значення для організації праці набуває її нормування – це система наукового обґрунтованих методів та правил визначення необхідних витрат праці і часу на виконання окремих операцій.

  Призначення нормування полягає у забезпеченні раціонального використання робочого часу.

  ^ персоналу зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом слід здійснювати з дотриманням наступних вимог:


  • норми повинні бути наукового обґрунтовані з урахуванням конкретних організаційно-технічних умов їх застосування.

   В ході розробки норм слід вра-ховувати особливості системи організації праці та обслуговування робочих місць. Наукове нормування передбачає психофізіологічне та соціальне обґрун-тування норм праці, тобто врахування фізіологічних і психологічних особивос-тей працівника;


  - удосконалення організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві на основі досягнення наукової організації праці;

  - зниження витрат праці на розробку нормативних матеріалів;

  - здійснення постійного контролю за дотриманням норм.  Основним видом норми праці персоналу є норма часу. Норми часу зале-жать від витрат робочого часу, які поділяються на нормовані та ненормовані.

  Витрати робочого часу  Нормовані

  Не нормовані  Корисна робота

  Технологічні перерви

  Час на відпочинок та особисті потреби

  Втрати робочого часу  Оперативна робота

  Підготовчо-заключні роботи

  Складові витрат робочого часу

  Методи спостереження залежно від способів і точності виміру часу:технічний облік, фото облік, хронометраж, кінозйомка, осцилографія, моментні спостереження, фотографія робочого часу.

  В установчих документах підприємства формуються та відображаються завдання господарської діяльності, відповідно до них визначаються функції облікового персоналу. Розподіл облікових функцій закріплюються у Положенні про бухгалтерську службу, яке визначає її статус, місце як самостійного підроз-ділу в системі управління підприємством та внутрішню організацію її роботи.

  Даний документ відноситься до уніфікованої системи організаційно-розпоряд-чої документації і має чітко визначену структуру: загальні положення, цілі і завдання, функції, права і відповідальність, службові обов’язки та організацію роботи персоналу.


  Запитання для самоперевірки


  1. Значення організації бухгалтерської служби на підприємстві у сучасних умовах господарювання

  2. Організаційна структура, види та пити бухгалтерської служби

  3. Види розподілу праці між працівниками бухгалтерської служби

  4. Нормування праці персоналу зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом

  5. Посадові інструкції бухгалтерів

  6. Організація робочого місця бухгалтера

  7. Організація діловодства та документування господарських операцій  ^


  У ринкових умовах господарювання інформація є найціннішим ресурсом (об’єктом права власності) для здійснення процесу управління поряд з матеріальними, енергетичними, трудовими та фінансовими ресурсами.

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві  Бухгалтерська інформація є засобом для спілкування суб’єктів господарю-вавня на різних етапах розвитку. Це зумовлено тим, що бухгалтерський облік є не лише засобом реєстрації фактів господарського життя, ай підґрунтям для прийняття управлінських рішень.

  Саме бухгалтерський облік надає найбільшу частину інформації для управлінців, фінансистів, економістів, юристів, а також осіб, які вступають у ділові відносини: власникам, інвесторам, банкірам.

  Для процесу управління інформацією є економічна інформація, більша частина якої формується в бухгалтерському обліку.  ^– це сукупність корисних відомостей, які відобра-жають процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг.

  Закон України «Про інформацію» №2657-XII встановлює загальні правові засади одержання, використання, поширення і зберігання інформації, передбачає поділ інформації організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві два види:

  1) відкрита інформація;

  2) інформація з обмеженим доступом, яка за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну та таємну.

  Відкритою є інформація, доступна для будь-якої із зацікавлених осіб.

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

  Інформація з обмеженим доступом не може поширюватися без згоди її власника.

  ^ – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

  ^це інформація, яка містить відомості, що становлять державну або ін.

  передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству та державі.

  Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України комерцій-ною таємницею є відомості організаційного, технічного, комерційного та виробничого характеру забезпечення обліку.

  Бухгалтер працює з великою кількістю особистих даних працівників під-приємства, з даними про їх доходи, має доступ до умов договорів з контраген-тами, даних про структуру собівартості, цін та інше - всю цю інформацію бух-галтер не повинен розголошувати не лише працюючи, але й після звільнення з підприємства.  Організація обліку, контролю і аналізу – це підфункції, котрі забезпечують отримання даних про стан систем, якою управляють, за певний проміжуток ча-су; визначення факту і причин відхилень фактичного стану об’єкта управління від його запланованого стану, а також знаходження величини цього відхилення.

  Бухгалтерський облік є складною системою, що проявляється у створенні та систематизації організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві.

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

  Водночас, організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві бухгалтерського обліку є під-системою інформаційної системи підприємства, оскільки саме облік формує необхідну економічну інформацію для аналізу, контролю і планування діяль-ності в наступному періоді.

  Зв'язок організації обліку та контролю полягає у тому, що проведення контролю передбачає використання виявлених у ході перевірки результатів для виправлення і коригування облікових записів.

  Організація обліку повинна за-безпечити отримання показників для здійснення контролю за виконанням фі-нансових планів, цільовим використанням кредитів, правильністю нарахування й своєчасністю перерахування податків до бюджету та ін.

  В системі економічної інформації важливе місце займає аналіз, який пе-редбачає комплексне та взаємопов’язане дослідження процесів і явищ госпо-дарської діяльності підприємства та їх структурних підрозділів, визначенні на цій основі причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій розвитку для обґрунту-вання та оцінки ефективності управлінських рішень.

  Для проведення аналізу використовується інформація, організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві надає бухгалтерський облік.

  Інформаційна функція передбачає, що облік є основним джерелом інформації для управління майном власника, яка забезпечує задоволення потреб всіх рівнів системи управління в інформації про господарську діяльність підприємства; накопичення інформаційних даних таким чином, щоб на їх підставі можна було отримати достовірну та повну характеристику господарської діяльності підприємства.

  ^ полягає у забезпеченні здійснення контролю за діяльністю підприємства для оперативного усунення виявлених відхилень і помилок та наступного вибору правильного напряму її ведення.

  Контрольна функція обліку пов’язана з тим, що вона передбачає здійснення контролю за збереженням, наявністю та рухом майна підприємства, правильністю і своєчасністю розрахунків з державою на ін. суб’єктами господарювання.

  ^ полягає у проведенні аналізу господарської діяльності у розрізі структурних підрозділів, центрів відповідальності тощо.

  Аналітична функція дозволяє визначити перспективи розвитку суб’єкта господарювання, виявити недоліки в діяльності підприємства та розробити шляхи їх існування.

  Контроль та його завдання – це кількісна та якісна оцінка й облік резуль-татів роботи.

  Головні інструменти цієї функції – спостереження, перевірка всіх складових діяльності підприємства, облік і аналіз. Контроль виступає в системі управління елементом зворотного зв’язку. На основі його даних здійснюються коригування прийнятих рішень, планів, норм і нормативів.

  В Україні розроблена і діє Національна програма інформатизації.

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві

  Організація облікового процесу і аналітично контрольної роботи на підприємстві, сфера застосування інформації, яку надає облік, надзвичайно широка – бізнес, саме тому облік досить часто називають мовою бізнесу, його філософією та совістю.

  ^ обліку передбачає вибір форми ведення бухгалтерського обліку, робочого плану рахунків, порядку проведення інвентаризації тощо.

  Сьогодні належне та оперативне ведення обліку без застосування відповідних технічних засобів практично неможливе, тому розвиток техніки обліку є об’єктивною передумовою подальшого удосконалення його ведення.

  Технічне забезпечення передбачає наявність відповідної сукупності засобів:


  • комп’ютерної техніки;

  • вимірювальних приладів;

  • облікових регістрів тощо.

  Одним з направлень ергономічного забезпечення обліку є комп’ютерні системи та людино-комп’ютерні взаємодії.


  Запитання для самоперевірки

  1. У чому полягає важливість інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення бухгалтерського обліку?

  2. Користувачі бухгалтерської інформації за відношенням до підприємства

  3. Дайте характеристику організації інформаційного забезпечення обліку, контролю й аналізу на підприємстві

  4. Дайте характеристику організації технічного забезпечення обліку, контролю й аналізу на підприємстві

  5. Дайте характеристику організації ергономічного забезпечення обліку, контролю й аналізу на підприємстві  Додати документ в свій блог або на сайт

  страницы: 1   2   3

  Ваша оцінка цього документа буде першою.
  Ваша оцінка:
  Додайте кнопку на своєму сайті:

  наверх

  Источник: http://uadocs.exdat.com/docs/index-319147.html?page=2  Copyright © 2018 tripua.info